promocja newsletter

REGULAMIN PROMOCJI
„Rabat 5% za zapis do Newslettera na www.romet.pl

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki promocji „Rabat 5% za zapis do Newslettera www.romet.pl” (dalej jako „Promocja”), realizowanej przez ROMET sp. z.o.o. z siedzibą w Podgrodziu 32C, 39-200 Dębica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000234280, posiadającą numer NIP: 8722235254, REGON: 180040712, za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.romet.pl.


§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a) Usługodawca – ROMET sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, KRS: 0000234280, NIP: 8722235254, REGON: 180040712;
b) Użytkownik – każdy nowo zarejestrowany użytkownik Usługi Newsletter świadczonej przez Usługodawcę, który wyraził chęć otrzymywania wiadomości elektronicznej w formie e-mail, poprzez subskrypcję Usługi Newsletter;
c) Newsletter – informacje dotyczące produktów, oferty, w tym akcji promocyjnych, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Usługodawcę, przesyłaną cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji przez Użytkownika;
d) Usługa Newsletter – świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na przesyłaniu Newslettera przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji przez Użytkownika;
e) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
f) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
g) Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.romet.pl;
h) Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Newsletter.


§ 3 Warunki Promocji oraz czas jej obowiązywania
1. Promocja obowiązuje od dnia 12.05.2023 r. do odwołania. Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji poprzez informację podaną na stronie www.romet.pl oraz pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane przez Klientów. Klienci nie tracą praw związanych z udziałem w Promocji, a nabytych przed dniem jej zakończenia.
2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera od Organizatora, uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 5% (słownie: pięć złotych) na zakupy nieprzecenionych oraz przecenionych Produktów promocyjnych z kategorii: „rowery”, w Sklepie internetowym www.romet.pl przy zakupie za min. 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
3. Kod rabatowy może zostać́ wykorzystany tylko raz w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jego uzyskania.
4. Wskazany rabat łączy się̨ z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.
5. Cena Produktu promocyjnego, z uwzględnieniem rabatu wskazanego w ust. 2, zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego otrzymanego drogą mailową, po potwierdzeniu subskrypcji w przeznaczonym do tego polu.
6. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotowce nie jest możliwa.


§ 4 Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych
1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym odbywają̨ się̨ na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Promocji, Klientowi zwracana jest cena za Produkty promocyjne rzeczywiście przez niego uiszczona.


§ 5 Usługa Newsletter
1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
2. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba (Klient), która na stronie internetowej www.romet.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie potwierdzi swoją wolę przyciskiem „Wyślij”.
4. Korzystanie przez Klienta z Usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
5. Klient korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych innych osób bez ich zgody.
6. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Organizatora stanowić może naruszenie prawa.
7. Każdy Klient może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się̨ w stopce każdej wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newslettera.
8. Organizator może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail. Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi Newsletter przez Organizatora nie powoduje utraty przez Klienta praw związanych z udziałem w Promocji, a nabytych w okresie jej trwania.
9. Organizator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.


§ 6 Zasady reklamacji
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, w tym z korzystaniem z Usługi Newsletter, winny być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora (ul.Podgrodzie 32C) lub na adres poczty elektronicznej: bok@romet.pl z dopiskiem „Reklamacja” oraz w celu przyspieszenia rozpatrzenia takiego zgłoszenia, wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych (np. numer telefonu, adres e-mail), a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
2. Organizator ustosunkuje się do nieprawidłowości zgłoszonych w reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru Klienta.


§ 7 Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym pod adresem: https://romet.pl/regulamin-zapisu-do-newslettera oraz w siedzibie Organizatora.
2. Regulamin może być zmieniany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w Usłudze Newsletter, w szczególności wynikających z przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub modyfikacji istniejących, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.
3. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
4. Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
5. Adres e-mail, podany przez Klienta dla celów udziału w Promocji, w tym świadczenia przez Organizatora Usługi Newsletter, nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody, zaś szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Polityce Prywatności.
6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.